Statut – stary

Statut

Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej

im. bł. Jana Pawła II

w Raciborzu- Sudole

Rozdział 1

Przepisy definiujące

§ 1.

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1. szkole – należy przez to rozumieć: Katolicką Niepubliczną Szkołę Podstawową im. bł. Jana

Pawła II w Raciborzu- Sudole;

2. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;

3. rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;

4. uczniach – rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w szkole;

5. wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;

6. Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną szkoły;

7. Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Raciborzu- Sudole;

8. Samorządzie Uczniowskim – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski szkoły;

9. Radzie Rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców szkoły;

10.Osobie Prowadzącej – rozumie się przez to Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół.

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

§ 2.

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Raciborzu – Sudole. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. K. Makuszyńskiego 1 , 47-400 Racibórz.

3. Osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół.

4. Siedzibą osoby prowadzącej jest budynek przy ul. K. Makuszyńskiego 1, 47- 400 Racibórz.

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach.

6. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami;

7. Szkoła jest niepubliczną, ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe;

8. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych
w ustawie – Prawo oświatowe.

§ 3.

Szkoła spełnia warunki przewidziane w ustawie Prawo oświatowe dla szkół niepublicznych:

1. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;

2. realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej;

3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty;

4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;

5. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla publicznych szkół podstawowych – posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Rozdział 3

Cele i zadania szkoły

§ 4.

1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.

2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:

1) celów i zadań statutowych;

2) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

3) programów nauczania.

3. Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.

4. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o godności osoby.

5. W realizacji swych zadań szkoła kieruje się słowami Karola Wojtyły: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.

§ 5.

Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej w przepisach prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem określonym w statucie.

§ 6.

Nauka religii katolickiej stanowi podstawę działania szkoły i jest organizowana na podstawie pisemnego oświadczenia woli rodziców przy zapisywaniu uczniów do klasy I.

§ 7.

Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:

1. umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa oświatowego, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dalszego kształcenia;

2. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości szkoły;

3. dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie;

4. wspiera rodziców w wychowaniu dzieci;

5. umożliwia uczniom formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła katolickiego;

wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem wychowania i płaszczyzną odniesienia w stosunkach między uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły;

6. wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi i humanistycznymi korzeniami narodu i jego tradycjami;

7. uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków;

8. dąży do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;

9. uczniom potrzebującym pomocy umożliwia uzyskanie jej według możliwości szkoły, a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia realizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§ 8.

Program wychowawczo-profilaktyczny jest uchwalany przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, który obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły.

§ 9.

1. Jeżeli do szkoły zostaje przyjęte dziecko, u którego rozpoznano potrzebę dodatkowego wspierania jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, szkoła po rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia organizuje tę pomoc i udziela jej uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielom na zasadach ustalonych przez dyrektora.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

§ 10.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.

2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne i wspierające ucznia.

3. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę. Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej( terapeuty szkolnego).

4. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającej poszczególne osoby zwłaszcza potrzebujące pomocy.

5. Szczegółowy opis udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej zawiera procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

6. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęć nadal organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

§ 11.

1. W szkole mogą być podejmowane starania mające na celu udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy oddziału.

2. Szkoła może udzielać pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.

3. W pracy wychowawczej podejmuje się budowanie „wyobraźni miłosierdzia” i bycia nie tylko „z drugimi” ale i „dla drugich” (św. Jan Paweł II).

§ 12.

1. Realizując zadania edukacyjne, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła może korzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.

Rozdział 4

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 13.

Organami szkoły są:

1. Dyrektor szkoły,

2. Rada Pedagogiczna,

3. Rada Rodziców,

4. Samorząd Uczniowski.

§ 14.

1. Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i odwołuje osoba prowadząca, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.

2. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej.

3. Podczas nieobecności w szkole Dyrektora zastępuje go jego zastępca. Zastępstwo pełni nauczyciel wyznaczony przez osobę prowadzącą po konsultacji z dyrektorem.

§ 15.

Dyrektor szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z osobą prowadzącą szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz organami samorządu terytorialnego.

§ 16.

1. Dyrektor dobiera nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania szkoły.

2. W zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników Dyrektor zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne i wychowawcze zgodnie z etosem szkoły określonym w statucie.

3. Jeżeli szkoła nie ma obowiązku posiadać tych regulaminów, dyrektor uzgadnia z osobą prowadzącą zasady i warunki zatrudniania, które nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.

§ 17.

Dyrektor szkoły w szczególności:

1. odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe;

2. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

3. sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;

4. jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i administracyjnej oraz za dobrą atmosferę w szkole;

5. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

6. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

7. opracowuje plan pracy szkoły i arkusz organizacyjny;

8. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;

9. w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą;

10.odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;

11. dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

12. nadzoruje prawidłowość realizacji bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;

13.współpracuje z Radą Rodziców; w sprawach wymaganych odpowiednimi przepisami zwraca się do Rady Rodziców o przedstawienie opinii w formie pisemnej;

14. opracowuje plan pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

15. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności:

1) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,

2) może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, działając zgodnie z obowiązującym prawem i statutem,

3) zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;

16.odpowiada za dokumentację szkoły;

17.wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień oraz premii uznaniowej;

18.wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

19. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 18.

1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego.

Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, respektować zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.

2. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.

3. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego, aby szkoła zapewniała:

1) wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki,

2) właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

§ 19.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor szkoły.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, osoby prowadzącej szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

6. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 20.

1.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, z zastrzeżeniem przepisów ustawy – Prawo oświatowe,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) zatwierdzanie regulaminów pracy biblioteki szkolnej, świetlicy i innych o charakterze wewnętrznym,

6) zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych prze radę pedagogiczną,

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

3) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 21.

1. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany do statutu szkoły.

2. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo –

profilaktyczny szkoły.

§ 22.

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

4. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.

5. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas zebrań zdalnych zorganizowanych za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej.

§ 23.

1. W szkole działa Rada Rodziców, którą reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym.

2. Sposób reprezentacji rodziców w Radzie Rodziców oraz ich wyłaniania ustala Dyrektor z rodzicami uczniów na podstawie Regulaminu Rady Rodziców.

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności w którym określa strukturę i tryb pracy.

§ 24.

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu pełniące funkcje: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą.

§ 25

1. W Szkole może działać Szkolny Wolontariat.

2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.

3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły);

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;

3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.

4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu.

1) Dyrektor Szkoły:

a) powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu;

b) nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu.

2) Opiekun Szkolnego Wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję.

3) Przewodniczący Szkolnego Wolontariatu – uczeń Szkoły będący wolontariuszem.

4) Wolontariusze stali – uczniowie Szkoły współkoordynujący poszczególne akcje.

5. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:

1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;

2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

3) rodziców;

4) inne osoby i instytucje.

6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

§ 26.

W szkole prowadzone są działania w zakresie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego które określa szczegółowy system zatwierdzany przez Radę pedagogiczną.

§ 27.

1. Wszystkie organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy swojej działalności zgodne ze statutem.

2. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły, wymaga zgody Dyrektora szkoły na jej prowadzenie.

§ 28.

1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z Dyrektorem szkoły.

2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:

1) Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.

a) Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według procedury zapisanej w § 29. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora szkoły,

b) Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą), a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego,

c) Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami, a szkołą, oraz konflikty pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a Dyrektorem rozwiązuje osoba prowadząca szkołę, lub organ nadzoru pedagogicznego,

d) Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 29.

1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.

2. Nauczyciel:

1) rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub rodzicami;

2) w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy;

3) w razie potrzeby, wychowawca informuje o problemie rodziców;

4) gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazywany jest on Dyrektorowi szkoły.

3. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowadzą rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą.

4. W przypadku sytuacji konfliktowej, stronom przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora szkoły, a następnie do osoby prowadzącej.

5. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

6. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.

§ 30.

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża Dyrektor, działając w porozumieniu z osobą prowadzącą, określając jednocześnie warunki tej działalności.

Rozdział 5

Organizacja szkoły

§ 31.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy liczący nie więcej niż 25 uczniów.

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zgodnie z art. 109 ustawy – Prawo oświatowe.

3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych.

4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

6. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy.

7. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora, działającego w porozumieniu z osobą prowadzącą, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych szkoły.

8. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 32.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez osobę prowadzącą szkołę.

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 160 dni (32 tygodnie).

5. W dniach, o których mowa w ust. 4, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

6. Szkoła prowadzi dokumentację prowadzonych zajęć edukacyjnych.

7. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono oświadczenie rodziców o zapewnieniu uczniowi warunków umożliwiających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.

§ 33.

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka określa regulamin świetlicy.

§ 34.

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w aspekcie wychowania.

2. Do głównych zadań świetlicy należy:

1) organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;

2) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;

3) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);

4) rozwijanie samodzielności;

5) pobudzanie ciekawości poznawczej;

6) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);

7) pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.

3. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów, organizuje różne formy pracy.

4. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.

5. Nauczyciel pracujący w świetlicy przygotowuje na każdy dzień tygodnia co najmniej jedno zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla ucznia. Zajęcia programowe trwają czasowo w zależności od treści, zainteresowania i aktywności ucznia.

§ 35.

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka.

2. Ze spożywania obiadów w stołówce szkolnej korzystają uczniowie, których rodzice zgłoszą taką chęć.

3. Warunki korzystania z obiadów i odpłatności ustala organ prowadzący z rodzicami.

4. Zasady zachowania się uczniów w stołówce szkolnej opisane są w regulaminie stołówki.

§ 36.

1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym z sali komputerowej,

2) biblioteki,

3) zespołu urządzeń sportowych w magazynie sportowym oraz sali gimnastycznej i boisk,

4) urządzeń rekreacyjnych i placu zabaw,

5) pomieszczeń sanitarnych.

2. Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne regulaminy.

§ 37.

1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:

1) realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów;

2) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli;

3) gromadzenia i udostępniania książek, podręczników, materiałów ćwiczeniowych i innych źródeł informacji;

4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

5) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnokomunikacyjnymi;

6) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowej niemieckiej;

7) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

2. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.

3. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz.

4. Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności:

1) gromadzi i opracowuje zbiory;

2) udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom;

3) prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej;

4) organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa wśród uczniów;

5) tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kulturę;

6) współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi;

7) ewidencjonuje i wypożycza podręczniki dotacyjne;

8) przedstawia radzie pedagogicznej informacje o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;

9) przekazuje rodzicom informacje o stanie czytelnictwa ucznia;

10)prowadzi ewidencję czytelniczą.

§ 38.

1. Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowej niemieckiej podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej niemieckiej poprzez prowadzenie :

1) nauki języka mniejszości narodowej niemieckiej;

2) naukę własnej historii i kultury.

2. Naukę języka mniejszości narodowej niemieckiej i naukę własnej historii i kultury w szkole organizuje dyrektor na pisemny wniosek złożony przez rodziców ucznia.

3. Złożenie wniosku przez rodziców ucznia jest równoznaczne z:

1) w przypadku nauki języka mniejszości narodowej- języka niemieckiego – zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku nauki własnej historii i kultury – zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.Warunki i sposoby umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowej niemieckiej podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej regulują odrębne przepisy.

§ 39.

1. Szkoła organizuje uczniom wycieczki

2. Szczegółowe zasady określa Regulamin Wycieczek.

Rozdział 6

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

§ 40.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. Szczegółowy zakres obowiązków dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Znajdują się one w teczkach akt osobowych.

4. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący.

§ 41.

1. Nauczyciel szkoły w szczególności:

1) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie,

2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.

3. Wypełniając zadania statutowe szkoły, nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

1) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;

2) włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem;

3) jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;

4) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;

5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią, podczas pełnionych dyżurów;

6) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;

7) ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów;

8) powierzone jego opiece mienie szkoły;

9) doskonalenie zawodowe;

10)właściwy wybór podręczników, programu nauczania;

11) właściwą realizację podstawy programowej;

12) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty.

4. W czasie prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciel zobowiązany jest do udostępniania uczniom treści i zadań do wykonania.

5. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest do zindywidualizować pracę oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Nauczyciel na wykonane zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać, co uczeń zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę, a także dokonuje oceny.

§ 42.

1. Dyrektor może tworzyć zespoły nauczycieli: wychowawcze, przedmiotowe i inne. Pracą zespołu kieruje koordynator powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

2. Organizację i formy działania zespołów określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora

działającego w porozumieniu z koordynatorem.

§ 43.

1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.

2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:

1) tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków;

2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka;

3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła;

4) organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału;

5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;

6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego;

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej oddziału;

8) koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

3. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły, działając w porozumieniu z Dyrektorem.

§ 44.

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu.

2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje Dyrektor na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz statutu szkoły. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania z kryteriami oceny wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

§ 45.

1. W szkole może być zatrudniony pedagog szkolny, którego zadaniem jest w szczególności:

1) wspomaganie wychowania w rodzinie i szkole;

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

3) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;

4) organizowanie i prowadzenie niezbędnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

5) podejmowanie wśród uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań wychowawczoprofilaktycznych wynikających z programu obowiązującego w szkole;

6) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego;

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 46.

1. W szkole mogą być zatrudnienie specjaliści koordynujący rozwój ucznia zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczni-Pedagogicznej oraz potrzebami wynikającymi z analizy potrzeb.

§ 47.

1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.

2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.
3. W przypadku ograniczenia funkcjonowania jednostki pracownicy administracyjno- obsługowi są zobowiązani dostosować się do zaleceń sanitarnych oraz wewnętrznych procedur jednostki.

§ 48.

1. Nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły powinni dążyć do utożsamiania się z misją szkoły przez swoją pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły katolickiej.

2. Kryterium zapisane w ust. 1 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.

3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie dla szkół niepublicznych.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki uczniów

§ 49.

1. Uczniowie mają prawo do:

1) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;

2) życzliwego i podmiotowego ich traktowania;

3) znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

4) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania;

5) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7) otrzymania pomocy w przypadku trudności;

8) wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim;

9) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;

10) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

§ 50.

1.Uczniowie mają obowiązek:

1) przestrzegania statutu szkoły;

2) włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne;

3) systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych;

4) kulturalnie i z szacunkiem zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów – koleżanek i kolegów, opiekować się i pomagać najmłodszym;

5) godnego reprezentowania szkoły;

6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

7) noszenia na terenie szkoły stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych;

8) noszenia obuwia zmiennego w okresie jesienno- zimowym;

9) reprezentowania szkoły na zewnątrz w ustalonych koszulkach szkolnych;

10) uczęszczania do szkoły w schludnym stroju i fryzurze.

§ 51.

1. Strój codzienny, strój galowy oraz prezentowanie szkoły w ustalonych koszulkach szkolnych ma wymiar wychowawczy. W szczególności:

1) pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i bezpieczeństwa;

2) jednoczy wspólnotę uczniów;

3) uczy solidarności w czasie reprezentowania szkoły na zewnątrz;

4) strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

§ 52.

1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:

1) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią;

2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności;

3) noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego;

4) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy;

5) przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych (telefonów);

6) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich i umieszczania ich w sieci;

7) farbowania włosów i stosowania wulgarnego makijażu;

8) opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć.

2. Uczeń może wyjątkowo skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyżurującego lub nauczyciela świetlicy po wcześniejszym porozumieniu dyrektora z rodzicami.

§ 53.

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na:

1) zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;

2) zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole;

3) zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;

4) udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;

5) okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych;

6) uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;

7) realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym szkoły, zajęć przeciwdziałających:

a) przemocy fizycznej i psychicznej:

b) propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej;

c) promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków;

d) uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, korzystania z internetu;

e) uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów;

8) ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym;

9) wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych;

10) bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań profilaktycznych.

§ 54.

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

1. Uczeń może być nagrodzony za:

1) wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;

2) wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;

3) rzetelną naukę i pracę społeczną;

4) dzielność i odwagę;

5) 100% frekwencję.

2. Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy;

2) pochwała dyrektora wobec szkoły;

3) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;

4) nagrody książkowe z okazji zakończenia roku szkolnego;

5) nagrody rzeczowe.

3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.

5. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.

6. Kary uczniowie otrzymują za:

1) naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;

2) notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;

3) naruszanie nietykalności cielesnej;

4) brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły;

5) rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, pornografia, wagary, rozpowszechniania nieprzyzwoitych treści w sieci);

6) udowodnioną kradzież.

7. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczającodyscyplinującej.

8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.

9. System kar obejmuje:

1) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;

2) upomnienie ucznia przez dyrektora szkoły w obecności rodziców;

3) obniżenie oceny zachowania;

4) nagana dyrektora;

5) złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły – w szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.

10. Dyrektor szkoły występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z jego rodzicami.

11. Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 9 pkt 5, obejmują:

1) świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania);

2) notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych;

3) niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych;

4) ciągłe wagarowanie i niewypełnianie obowiązków szkolnych;

5) rozpowszechnianie nieprzyzwoitych treści w sieci.

12. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.

13. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może uchylić wymierzoną karę.

14. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.

15. Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt 4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów szkoły:

1) wychowawcy oddziału;

2) rady pedagogicznej,

3) samorządu uczniowskiego.

16. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

Rozdział 8

Szczegółowe warunki i sposób oceniania

§ 55.

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3) zajęć religii.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

§ 56.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej

6) udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania następuje według skali, o której mowa odpowiednio w §80 ust1-3 oraz §74 ust 2;

5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§ 57.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne na pierwszej godzinie danych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym informują uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów na pierwszym spotkaniu ( nie później niż 30 września) z wychowawcą o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 , nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji.

3. Wychowawca klasy na pierwszej godzinie wychowawczej informuje uczniów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów na pierwszym zebraniu z rodzicami o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. O fakcie zapoznania się przez uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania zachowania świadczą zapisy w dziennikach lekcyjnych ( tematy lekcji, tematyka spotkań z rodzicami ).

§ 58.

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów).

1) O każdej ocenie wpisywanej do dziennika elektronicznego uczeń informowany jest na bieżąco.

2) Rodzic zapoznaje się z ocenami ucznia, na spotkaniach z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu

3) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana w szkole uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom).

§ 59.

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 60.

1. Dyrektor zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:

1) wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,

2) informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Ocenianie bieżące

§ 61.

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 69 ust. 1, odbywa się w następujących formach:

1) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;

2) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;

3) kartkówki – sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;

4) pisemne prace klasowe – sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;

5) dyktanda;

6) ćwiczenia i zadania praktyczne;

7) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;

8) ćwiczenia i zadania wykonane w domu;

9) prace długoterminowe i prace projektowe;

10) inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.

Prace pisemne

§ 62.

1. Pisemną pracę klasową, nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem jej zakresu i kryteriów oceny.

2. Kartkówki, nie wymagają zapowiadania.

3. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.

4. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.

5. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika elektronicznego i podaje uczniom do wiadomości:

1) w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;

2) w ciągu 7 dni od daty kartkówki.

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom poprzez umożliwienie wglądu do pracy na terenie szkoły.

8. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.

Poprawa prac pisemnych

§ 63.

1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki.

2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.

3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.

4. Ocenę uzyskaną w wyniku poprawy wpisuje się do dziennika elektronicznego obok poprzedniej oceny.

5. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.

Wypowiedzi ustne

§ 64.

1. Wypowiedź ustna jest prezentacją zarówno wiedzy jak i umiejętności.

2. Przy ocenie wypowiedzi ustnej bierze się pod uwagę jej logiczność, spójność oraz sposób prezentacji (swobodę wypowiedzi, płynność wypowiedzi, poprawność językową i komunikatywność) według zasad ustalonych dla poszczególnych przedmiotów.

3. Uczeń ma prawo, co najmniej raz w ciągu półrocza zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w formie wypowiedzi ustnej.

4. Odmowa wypowiedzi ustnej powoduje przyznanie uczniowi oceny niedostatecznej.

Prace domowe

§ 65.

1. Uczeń ma obowiązek wykonywania zadanych przez nauczyciela prac domowych.

2. Za brak pracy domowej lub zeszytu przedmiotowego ( zeszytu ćwiczeń), w którym to zadanie należało wykonać i za niezgłoszenie tego faktu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

3. Uczeń ma prawo do braku 1-2 zadań domowych w półroczu. Szczegółowe zasady określone są w wymaganiach edukacyjnych poszczególnych przedmiotów.

Nieobecność ucznia w czasie sprawdzania wiadomości lub umiejętności

§ 66.

1. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.

2. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem.

3. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny ze sprawdzianu niższej niż ocena dobra.

4. Stopień trudności i kryteria oceniania sprawdzianu poprawkowego są takie same jak sprawdzianu pierwotnego.

5. Oprócz sprawdzianu uczeń może poprawić ocenę z kartkówki danego półrocza w tym samym półroczu, jeżeli otrzymał ocenę dopuszczającą lub niedostateczną

6. Ocenę uzyskaną w wyniku poprawy wpisuje się do dziennika elektronicznego obok poprzedniej oceny, po ukośniku.

7. Oceny z danego półrocza poprawia się w tym samym półroczu.

Ocenianie z innych przedmiotów

§67.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

Ilość ocen

§68.

1. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.

2. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż cztery.

Skala ocen

§69.

1. Skala ocen bieżących w kl. IV-VIII jest następująca:

Lp.OcenySkrótZapis cyfrowyWagaUjęcie procentowe
1.Celującycel66,00100%
2.Bardzo dobry plusbdb+5+5,2596%-99%
3.Bardzo dobrybdb55,0091%-95%
4.Bardzo dobry minusbdb-5-4,7586%-90%
5.Dobry plusdb+4+4,2581%-85%
6.Dobrydb44,0075%-80%
7.Dobry minusdb-4-3,7565%-74%
8.Dostateczny plusdst+3+3,2557%-64%
9.Dostatecznydst33,0050%-58%
10.Dostateczny minusdst-3-2,7545%-49%
11.Dopuszczającydop22,0031%-44%
12.Niedostatecznyndst11,00poniżej 30%

2. Znak plus (+) ma zastosowanie, jeśli wynika to z punktacji pracy pisemnej lub gdy wypowiedź ucznia wykracza poza kryteria konkretnej oceny, ale nie spełnia kryteriów oceny wyższej. Plus można stawiać wyłącznie przy ocenach: dostateczny, dobry i bardzo dobry.

3. Znak minus (-) ma zastosowanie, jeśli wynika to z punktacji pracy pisemnej lub gdy w wypowiedzi ucznia brakuje niewiele do kryterium konkretnej oceny, ale nie spełnia kryteriów oceny. Minus można stawiać wyłącznie przy ocenach: dostateczny, dobry i bardzo dobry.

4.Oceny bieżące mają przypisaną swoją wagę, wynikającą z różnego wpływu ocen bieżących na oceny klasyfikacyjne.

5.Waga poszczególnych ocen bieżących może być różna w zależności od specyfiki przedmiotu i jest ustalona przez zespoły przedmiotowe.

6.Ustala się następujące kolory wpisu w dzienniku elektronicznym.

1) Do wag od 10 do 5 kolor czerwony

2) Do wag od 4 do 3 kolor zielony

3) Do wag do 2 do 1 kolor czarny

4) Poprawa z wagą poprawianej oceny wpisana kolorem fioletowym

5) Testy diagnozujące kolor niebieski

§ 70.

Skala ocen bieżących w klasach I-III jest następująca:

1) 6 – Wspaniale.

2) 5 – Bardzo ładnie.

3) 4 – Dobrze.

4) 3 – Popracuj.

5) 2 – Masz trudności.

6) 1 – Koniecznie popracuj.

1.Uczniowie otrzymują od nauczyciela ocenę w skali od 6- za najlepsze wyniki do 1- za brak aktywności lub ocenę w formie pisemnej – opisowej, jak przedstawiono wyżej. Oceny cyfrowe zapisywane są przez nauczyciela w dzienniku; rodzic oraz uczeń otrzymują ocenę opisową postępów w nauce.

2.Mniejsza aktywność, za którą nie należy się uczniowi ocena, jednak czyni on postępy, nagradzana jest symbolem +, jeżeli uczeń otrzyma sześć +, otrzymuje ocenę wspaniale – 6. Konsekwencją braku zaangażowania w pracę na lekcji jest -, suma sześć minusów daje ocenę 1 – Koniecznie popracuj.

3.Oceny bieżące oraz śródroczne oceny klasyfikacyjne z religii są wystawiane wg skali ocen jak w kl. IV- VIII..

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

§ 71.

1. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:

1) jeden raz w ciągu półrocza – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;

2) dwa razy w ciągu półrocza – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.

2. Nie częściej niż dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku zadania domowego.

3. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.

Nieobecność ucznia w szkole

§ 72.

1. Uczeń nieobecny w szkole jest zobowiązany uzupełnić notatki lekcyjne.

2. W przypadku co najmniej tygodniowej nieobecności ucznia , ma on prawo do trzech dni ochrony od sprawdzania wiadomości i umiejętności . W tym czasie ma obowiązek uzupełnić zaległości.

§ 73.

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

2. Nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodziców ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.

3. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych, nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.

4. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie oraz do punktowego systemu oceniania.

Klasyfikacja uczniów

§ 74.

Ocenianie zachowania

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy polskiej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom;

8) respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych;

9) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe

2) bardzo dobre

3) dobre

4) poprawne

5) nieodpowiednie

6) naganne

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. Nauczyciele oceniają zachowanie zgodnie z normami określonymi w Programie Nauczania oraz w Podstawie Programowej. Oceniane jest także przestrzeganie zasad przyjętych w Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej, tj. Regulamin Świetlicy Szkolnej, Przebywania na przerwach, Kodeks klasowy, Regulamin Stołówki itp.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

§ 75.

Istota punktowego systemu oceny zachowania polega na tym, że każdy uczeń otrzymuje na rozpoczęciu roku szkolnego 100 punktów, których liczba może odpowiednio wzrosnąć lub zmaleć w ciągu każdego półrocza. Poprzez określone zachowania każdy uczeń może uzyskać dodatkowe punkty dodatnie lub zgromadzić punkty ujemne. Na koniec każdego półrocza punkty będą sumowane, a uzyskany wynik wskaże odpowiednią ocenę zachowania ucznia.

I Ogólne zasady:

1. Każdy uczeń na początku roku szkolnego oraz na początku II półrocza otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.

2. Uczeń rozpoczyna II półrocze z nowym kredytem 100 punktów. Punkty uzyskane w I półroczu obowiązują tylko do końca I półrocza.

3. Ocenę roczną zachowania stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w I i II półroczu.

4. Konkretnemu zachowaniu – pozytywnemu lub negatywnemu – przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.

5. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 20 punktów ujemnych. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 50 punktów ujemnych.

6. Wychowawca przed zakończeniem półrocza/roku szkolnego może przyznać każdemu uczniowi punkty od 0 do 10.

II Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły;

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej;

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7. Okazywanie szacunku innym osobom.

III Kryteria punktowe:

Zachowanie Punkty

ZachowaniePunkty
Wzorowe200 i więcej
Bardzo dobre151-199
Dobre100-150
Poprawne51-99
Nieodpowiednie21-50
Naganne20 i mniej

IV Punktowy system oceny zachowania – PUNKTY DODATNIE

Lp.Zachowanie uczniaLiczba punktówCzęstotliwość wpisówOdpowiedzialny za wpis
Obszar I: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
1Uczęszczanie na zajęcia lekcyjne np.100% frekwencja (do 10 dni nieobecności usprawiedliwione)100%-10 99%-80%-5jednorazowowychowawca
2Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły10jednorazowo (za każde kółko)  nauczyciel
3Przestrzeganie regulaminów szkolnych, wyjść na przerwy, do kina, teatru, wycieczek klasowych i szkolnych5jednorazowowychowawca
Obszar II: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
4Efektywne pełnienie funkcji w szkole np. przewodniczący SU, działalność w bibliotece itp.5-15jednorazowoopiekun SU
opiekunowie
5Efektywne pełnienie funkcji w klasie np. przewodniczący, skarbnik, gazetki itp.5-10jednorazowowychowawca
6Pomoc nauczycielowi lub innym pracownikom szkoły.5każdorazowowychowawca,
nauczyciel
7Pomoc koleżeńska – systematyczna lub okazjonalna.5jednorazowonauczyciel
8Własna inicjatywa ucznia w podejmowaniu różnych przedsięwzięć i ich realizacji.5-10każdorazowonauczyciel
9Dbałość o estetykę otoczenia (np. prace porządkowe w klasie, na terenie szkoły).5każdorazowonauczyciel
10Aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska (np. działalność charytatywna, wolontariat, przyniesienie darów w ramach zbiórek, kiermasze, festyny itp.).5-10każdorazowonauczyciel
11Zbiórka surowców wtórnych w zależności od ilości: baterie -plastikowe butelki, -makulaturado 0,5kg: 5; pow. 0,5kg: 10 duży worek: 5, 10kg: 5, maks. ilość punktów za 50każdorazowowychowawca
12I miejsce w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim. Udział w zawodach międzynarodowych.50każdorazowoopiekun
13II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim.II miejsce–30 III miejsce–20każdorazowoopiekun
14Finalista konkursu wojewódzkiego.15każdorazowoopiekun
15I miejsce w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym.30każdorazowoopiekun
16II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym.II miejsce–20 III miejsce–10 wyróżnienie–5każdorazowoopiekun
17Udział w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym.5każdorazowoopiekun
18I miejsce w szkolnym konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych.  15każdorazowoopiekun
19II, III miejsce lub wyróżnienie w szkolnym konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych.II miejsce–20 III miejsce lub wyróżnienie–5każdorazowoopiekun
Obszar III: Dbałość o honor i tradycje szkoły
20Aktywny udział w pracy na rzecz szkoły. Udział (pomoc) w organizacji uroczystości szkolnych, apeli, konkursów, wykonanie dekoracji, gazetki, obsługa sprzętu muzycznego itp.5-10każdorazowoopiekun SU, nauczyciel (organizator)
21Aktywny udział w pracy na rzecz klasy. Udział (pomoc) w organizacji uroczystości klasowych, konkursów itp.5-10każdorazowowychowawca
22Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości pozaszkolnych, miejskich (np. poczet sztandarowy, itp.5każdorazowoopiekun
23Strój odświętny na uroczystościach szkolnych w wyznaczone dni.5każdorazowowychowawca
24Pielgrzymka na Górę Św. Anny.20jednorazowowychowawca
25Udział w nabożeństwach10każdorazowowychowawca
26Obecność na nabożeństwach5każdorazowowychowawca
Obszar IV: Dbałość o piękno mowy ojczystej
27Nieużywanie wulgaryzmów.5jednorazowowychowawca
Obszar V: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
28Zgłaszanie oraz odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom agresji, wandalizmu.5każdorazowonauczyciel
Obszar VI: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
29Wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery.10jednorazowowychowawca
30Brak negatywnych uwag w ciągu półrocza.10raz w m-cuwychowawca
Obszar VII: Okazywanie szacunku innym osobom
31Okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom w każdej sytuacji.5jednorazowowcyhowawca

V. Punktowy system oceny zachowania – PUNKTY UJEMNE

Lp.Zachowanie uczniaLiczba punktówCzęstotliwość wpisówOdpowiedzialny za wpis
Obszar I: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
1Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne rozmowy, chodzenie po klasie, zaczepianie, rzucanie przedmiotami, śpiewanie, gwizdanie itp.).5-10każdorazowonauczyciel
2Nieprzestrzeganie regulaminu spędzania przerw: bieganie po korytarzu, zwlekanie z wyjściem na przerwy, przebywanie w niedozwolonym miejscu (toalety, szatnie), zwlekanie z wejściem do szkoły itp.5każdorazowonauczyciel dyżurujący lub inny
3Niewykonanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły.5każdorazowonauczyciel
4Odmowa pracy w grupie lub wywoływanie podczas niej konfliktów.5każdorazowonauczyciel
5Używanie telefonu komórkowego, odtwarzaczy MP3 lub innych urządzeń nagrywających podczas lekcji.30każdorazowonauczyciel
6Wyjęcie telefonu komórkowego w czasie lekcji.10każdorazowonauczyciel
7Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem osób bez ich zgody.30każdorazowonauczyciel
8Wagary, celowe i świadome opuszczanie lekcji.5 za godzinękażdorazowowychowawca,
nauczyciel
9Spóźnienie na lekcję.2każdorazowonauczyciel
10Ściąganie na sprawdzianie, odpisywanie lekcji podczas przerw.10każdorazowonauczyciel
11Nieoddanie książki wypożyczonej z biblioteki w wyznaczonym terminie/na koniec roku szkolnego.10jednorazowobiblioteka
Obszar II: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
12Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych działań.10każdorazowonauczyciel
13Celowe niszczenie mienia szkolnego.30każdorazowonauczyciel
14Celowe niszczenie własności innej osoby.30każdorazowonauczyciel
15Zaśmiecanie otoczenia.5każdorazowonauczyciel
16Wchodzenie lub przebywanie w toaletach i szatniach w-f płci przeciwnej.10każdorazowonauczyciel
Obszar III: Dbałość o honor i tradycje szkoły
17Niezgodny z regulaminem strój i wygląd (niestosowny strój codzienny, brak stroju odświętnego, farbowane włosy ,wyzywająca makijaż.5każdorazowonauczyciel
18Niewłaściwe zachowanie podczas imprez i uroczystości szkolnych.5-10każdorazowonauczyciel
Obszar IV: Dbałość o piękno mowy ojczystej
19Wulgarne słownictwo lub gesty.10każdorazowonauczyciel
Obszar V: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
20Interwencja Policji.50każdorazowonauczyciel
21Nagana Dyrektora.50każdorazowonauczyciel
22Upomnienie Dyrektora.30każdorazowonauczyciel
23Posiadanie i (lub) spożywanie substancji pobudzających (energetyki).20każdorazowonauczyciel
24Posiadanie i (lub) stosowanie używek (papierosy, alkohol, narkotyki, leki, dopalacze itp.).50każdorazowonauczyciel
25Posiadanie i (lub) używanie niebezpiecznych materiałów i narzędzi (np. petardy, noże, substancje niebezpieczne itp.).50każdorazowonauczyciel
26Napaść fizyczna na drugą osobę.50każdorazowonauczyciel
27Udział w bójce (gdy nie można ustalić jedynego winnego)30każdorazowonauczyciel
28Zaczepki fizyczne słowne (np. plucie, popychanie, podstawianie nóg, itp.)20każdorazowonauczyciel
29Podżeganie do przemocy lub kibicowanie aktom przemocy.20każdorazowonauczyciel
30Znęcanie się psychiczne i fizyczne nad kolegami, zastraszanie.20każdorazowonauczyciel
31Zachowanie stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa dla zdrowia własnego lub innych osób.30każdorazowonauczyciel
32Niewykonanie poleceń nauczyciela dyżurującego ( np. niezawiązanie sznurowadeł)5każdorazowonauczyciel
33Kradzież.30każdorazowonauczyciel
34Wyłudzenie pieniędzy lub innych rzeczy.30każdorazowonauczyciel
35Samowolne wyjście z klasy/świetlicy podczas lekcji.10każdorazowonauczyciel
36Samowolne wyjście poza teren szkoły.10każdorazowonauczyciel
Obszar VI: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
37Żucie gumy na lekcji.5każdorazowonauczyciel
38Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść poza teren szkoły/wycieczek w miejscach publicznych, nie przestrzeganie regulaminów wycieczek.5-10każdorazowonauczyciel
Obszar VII: Okazywanie szacunku innym osobom.
39Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły.5-15każdorazowonauczyciel
40Celowe wprowadzenie nauczyciela i uczniów w błąd, okłamywanie.5-10każdorazowonauczyciel
Inne negatywne zachowania
41Inne negatywne zachowania (nieujęte w poprzednich punktach) – punkty ujemne w zależności od wagi czynu.5-50każdorazowonauczyciel

3)Wszystkie negatywne zachowania uczniów zaistniałe na terenie szkoły po zakończeniu obowiązkowych i dodatkowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w dni powszednie po godz. 15:30 i dni wolne od nauki szkolnej nie podlegają ocenianiu.

Klasyfikacja śródroczna

§ 76.

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali o której mowa w §80 ust 1-3 i §72 ust 2.

2. Klasyfikowanie śródroczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów w pierwszym półroczu i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.

3. Klasyfikacja śródroczna w kl. IV-VIII polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w §79 ust 1 pkt 1-6 i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w §73 ust2 pkt1-6 z zastrzeżeniem ust.4.

§ 77.

1. 1.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w formie:

1) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;

2) konsultacji indywidualnych.

Klasyfikacja roczna

§ 78.

1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z §80 ust 1-3.

2. Klasyfikacja roczna w klasach IV-VIII szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w §80 ust1-3 i §74 ust 2.

3. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują uczniów (poprzez dziennik elektroniczny wpisując oceny niedostateczne ) o przewidywanych ocenach niedostatecznych, a wychowawca informuje rodziców ( prawnych opiekunów) ustnie na zebraniu z rodzicami lub pisemnie w formie listu poleconego w przypadku ich nieobecności. Rodzice potwierdzają podpisem w dzienniku lekcyjnym fakt zapoznania się z tą informacją.

4. Na dziesięć dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne (poprzez dziennik elektroniczny) przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i informują o nich uczniów. Na dziesięć dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca klasy (poprzez dziennik elektroniczny ) przewidywane roczne oceny zachowania i informuje o nich uczniów i rodziców.

5. Wychowawca klasy informuje rodziców w formie pisemnej o przewidywanych dla uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania ( poprzez dziennik elektroniczny ).

6. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas IV-VIII informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.

7. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi -w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu

8. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 9, w uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.

9. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formach, o których mowa w ust. 10, nauczyciel dokumentuje adnotacją w dzienniku lekcyjnym.

10. Przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III przedstawiane są rodzicom przez wychowawców oddziałów podczas spotkania z wychowawcą. Fakt przyjęcia do wiadomości przewidywanej opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej rodzice potwierdzają podpisem. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca przedstawia im przewidywaną opisową roczną ocenę klasyfikacyjną podczas indywidualnego spotkania lub listownie.

11. Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III wychowawcy przechowują w swojej dokumentacji.

12. Za skuteczne przekazanie rodzicom każdego ucznia informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, odpowiadają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawca oddziału.

13. W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.

14. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:

1) podtrzymać przewidywaną ocenę –jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;

2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia –jeśli stwierdzi, że:

a) uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych lub

b) uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana.

15. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później, niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.

16. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca może

1) podtrzymać przewidywaną ocenę –jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania;

2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana –jeśli stwierdzi, że:

a) przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub

b) uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana.

17. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis do zeszytu informacyjnego, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.

18. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

19. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą Dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora.

Procedury ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej

§ 79.

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy zachowując następujące procedury:

1) na 10 dni przed klasyfikacyjnym plenarnym zebraniem rady pedagogicznej, w toku narady wychowawczej z uczniami, powinna wystąpić:

a) samoocena ucznia, rozumiana jako prawo do wyrażenia opinii o własnym zachowaniu i postępowaniu,

b) ocena zespołu uczniowskiego, rozumiana jako opinia uczniów danej klasy, sformułowana w toku dyskusji,

c) punktacja zachowania według punktowego systemu oceny zachowania.

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

Skala ocen śródrocznych i rocznych

§ 80.

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący 6

2) stopień bardzo dobry 5

3) stopień dobry 4

4) stopień dostateczny 3

5) stopień dopuszczający 2

6) stopień niedostateczny 1

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej są ocenami opisowymi.

3. W kl. IV- VIII funkcjonuje pojęcie średniej ważonej. Skala średniej ważonej do ocen klasyfikacyjnych jest ustalona następująco:

powyżej 5,50 : ocena 6

4,51 – 5,50 : ocena 5

3,51 – 4,50 : ocena 4

2,51 – 3,50 : ocena 3

1,51 – 2,50 : ocena 2

poniżej 1,5 : ocena 1

§ 81.

1. Oceny bieżące oraz śródroczne oceny klasyfikacyjne z religii są wystawiane według skali ocen, o których mowa w §80 ust1-3 .

2. Oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Laureaci konkursów

§ 82.

1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.

§ 82a

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem zdrowia uczniów nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Dyrektora. Nauczyciele zobowiązani są wówczas do pracy zdalnej.

2. Dyrektor Szkoły w celu realizacji kształcenia na odległość:

1) przekazuje rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania na wskazany przesz rodziców adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny;

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób informowania rodziców o postępach uczniów na podstawie analizy wykonania przesyłanych zadań;

3) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły;

4) wskazuje, we współpracy z nauczycielami,  źródła i materiały niezbędna do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej;

5) zapewnia rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem oraz przekazuje im informacje o formie i terminach tych konsultacji;

6) nadzoruje bieżące ocenianie uczniów  według zasad określonych przez nauczycieli w przedmiotowych systemach oceniania;

7) nadzoruje przebieg bieżącego  oceniania zachowania uczniów  według zasad określonych w  §75

8)kontroluje  ustalanie śródrocznej i  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania  według zasad zawartych w  § 76-82

Egzamin klasyfikacyjny

§ 83.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na postawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych : technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt.2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust.8

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki ,techniki, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Uczeń chcący zdawać egzamin klasyfikacyjny lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu. Datę rozpoczęcia egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami, przy czym egzamin ten przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3 i 4 pkt.1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt2,przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt2, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie ) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2 – skład komisji z podaniem zajęć edukacyjnych, które prowadzą;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

16. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”

§ 84.

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust 2.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena roczna klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

Odwołanie od rocznej oceny klasyfikacyjnej

§ 85.

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny .Uzasadnione zastrzeżenia należy zgłosić w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Podstawą do zakwestionowania oceny nauczyciela jest wystawienie jej niezgodnie z zapisami statutowymi i przepisami prawa oświatowego, zbyt mała ilość ocen bieżących w danym półroczu, brak informowania ucznia i rodzica o przewidywanych ocenach niedostatecznych, brak zapoznania ucznia i rodzica z wymaganiami edukacyjnymi i sposobami oceniania z danego przedmiotu, ocena roczna nie uwzględnia całorocznej pracy ucznia tylko jego pracę w ostatnim półroczu, ocena zachowania nie jest zgodna kryteriami oceniania.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych-przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Promowanie

§ 86.

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust.4

2. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej ,uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

3. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

5. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III w porozumieniu z rodzicami . Decyzję o pozostawieniu ucznia na drugi rok w tej samej klasie podejmuje w formie uchwały rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy i po zasięgnięciu opinii rodziców.

Egzamin poprawkowy

§ 87.

1. Uczeń klas IV-VIII szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

5. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. Nauczyciel, o którym mowa w ust 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach (pokrewieństwo z uczniem, choroba lub inna usprawiedliwiona nieobecność).W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji

2) termin egzaminu poprawkowego,

3) pytania egzaminacyjne,

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

Ukończenie szkoły

§ 88.

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz z języka mniejszości narodowej, etnicznej uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ponadto przystąpił do egzamin ósmoklasisty z zastrzeżeniem art. 44zw ustawy o systemie oświaty otrzymania zwolnienia z egzaminów ósmoklasisty oraz art. 44zx zwolnienia z części egzaminów ósmoklasisty oraz art. 44zz dodatkowego terminu egzaminu ósmoklasisty.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

§ 89.

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu – na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z Dyrektorem.

Rozdział 9

Egzamin ósmoklasisty

§ 90

1. W ostatnim roku nauki w Szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) język polski,

2) matematykę,

3) język obcy nowożytny,

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, geografia lub historia.

3. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu (uczeń przystępuje do egzaminu z języka nowożytnego, którego uczy się w Szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych),

2) wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust.2 pkt 4).

4. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji, zmianie przedmiotu do wyboru.

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

1) w terminie głównym – w kwietniu,

2) w terminie dodatkowym – w czerwcu.

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

1) nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów albo

2) przerwał egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w Szkole.

§ 91

1. Wyniki egzaminu są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

2. Wyniki egzaminu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie: liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.

3. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty obejmują:

1) wynik z języka polskiego,

2) wynik z matematyki,

3) wynik z języka obcego nowożytnego,

4) od roku 2022 wynik z przedmiotu do wyboru.

4. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie Szkoły.

5. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

§92

1. Szczegółowe zasady oraz przebieg egzaminu ósmoklasisty określa okręgowa komisja egzaminacyjna.

2. Dyrektor Szkoły odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty.

Rozdział 10

Zasady przyjmowania uczniów

§ 93.

1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej kształcić swoje dzieci.

2. Szkoła posiada wymiar charytatywno-opiekuńczy wobec uczniów potrzebujących szeroko rozumianego wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, umożliwienia dostępu do nauki lub wyrównywania szans edukacyjnych, a także dla uczniów z rodzin wielodzietnych.

3. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem i programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

4. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują kształcenie i wychowanie w duchu nauczania Kościoła katolickiego.

5. Szczegółowe zasady przyjmowania do szkoły określa procedura rekrutacji uczniów, uwzględniająca terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
6. Harmonogram czynności, terminy dokonywania tych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczbę punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium co roku ustala organ prowadzący.

§ 94.

1. Do szkoły może być przyjęte dziecko realizujące obowiązek szkolny w innej szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej w trybie przeniesienia, zgodnie z przepisami prawa.

2. Do klasy I może być przyjęte dziecko w trakcie roku szkolnego, jeżeli szkoła ma wolne miejsce lub zorganizuje dodatkowe miejsce.

§ 95.

Dziecko nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

Rozdział 11

Budżet szkoły

§ 96.

1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez Urząd Miasta Racibórz

2. Gospodarkę finansową prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół zgodnie z zasadami ustalonymi przez podmiot prowadzący i pod jego nadzorem.

3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

§ 97.

1. Statut i jego zmiany uchwala rada pedagogiczna po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez osobę prowadzącą.

2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 98.

1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, który wspomaga obieg informacji i przebiegu nauczania oraz usprawnia przebieg informacji między szkołą a rodzicami i uczniami.

2. Elektronicznym rejestrem dokumentacji szkolnej zarządza administrator systemu –osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły.

1) Dziennik elektroniczny funkcjonuje za pośrednictwem strony www. uonetplus.vulcan.net.pl/raciborz

2) Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze Szkołą na podstawie umowy podpisanej przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.

3) Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika internetowego, pracownicy Szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych.

3. Szczegółową odpowiedzialność reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa

4. Dziennik elektroniczny nakłada na nauczycieli obowiązek:

1) systematycznego wprowadzania cyfrowej wersji dokumentacji do bazy danych;

2) dbałości o bezpieczeństwo obiegu dokumentacji w sposób określony w przepisach.

§ 99.

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 100.

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: „Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł Jana Pawła II w Raciborzu- Sudole ul. K. Makuszyńskiego 1, oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Raciborzu- Sudole i godłem państwa.

§ 101.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 102.

1.Szkoła posiada hymn, którym jest „Barka”.

2. Szkoła posiada rotę ślubowania:

Ślubuję:

– być do rym Polakiem,

– dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły,

– uczyć się w szkole, jak kochać ojczyznę,

– być dobrą koleżanką i dobrym kolegą,

– swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Tak mi dopomóż Bóg!

§ 103.

Tekst ujednolicony Statutu Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. bł Jan Pawła II w Raciborzu – Sudole wchodzi w życie z dniem 27 września 2021r. podjęty uchwałą
nr 8/2021/2022, natomiast traci moc Statut uchwalony 18 listopada 2019r Uchwałą Rady Pedagogicznej nr11/2019/2020.